TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

I. GIÁM ĐỐC BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

* SỐ LƯỢNG: 01 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Phối hợp với nhà thầu thiết kế hoàn thành các hồ sơ thiết kế của Dự Án, đảm bảo mục đích đầu tư cũng như chi phí tối ưu

– Nghiên cứu và chủ động áp dụng các sáng kiến cải tiến để hoàn thiện bản vẽ và tiết kiệm chi phí, đồng thời hướng dẫn nhà thầu thực hiện đúng theo các bản vẽ thi công

– Quản lý hồ sơ tài liệu thiết kế, quản lý chất lượng, khối lượng, vật tư, vật liệu cung cấp cho dự án

– Lập đơn giá đầu tư, phân tích các phương án tài chính cho dự án, lập hồ sơ thầu và/hoặc thẩm định giá thành của Dự Án

– Xây dựng và tổ chức BĐH DA đủ năng lực, cân đối chi phí BQL dự án

– Thay mặt Chủ đầu tư, thực hiện các công tác mời thầu và đấu thầu hạng mục thi công của Dự Án, bao gồm cả các công tác thẩm định năng lực của nhà thầu

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thi công, tiến độ thi công tổng thể: yêu cầu lực lượng lao động, trang thiết bị thi công của nhà thầu, kế hoạch cung cấp vật tư v.v… trình Tổng Giám đốc phê duyệt

– Triển khai các công tác thi công trên cơ sở hồ sơ đã phê duyệt

– Thay mặt chủ đầu tư thực hiện các công việc hoàn công và quyết toán thi công

II. CÁN BỘ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG, THANH/QUYẾT/TOÁN

* SỐ LƯỢNG: 01 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Tham gia thương thảo, soạn thảo hợp đồng

– Kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tính phù hợp, đầy đủ của bộ hồ sơ tạm ứng/ thanh quyết toán(số lượng, hình thức….)

– Thực hiện các thủ tục tạm ứng/ thanh toán/ quyết toán/ thanh lý hợp đồng chuyển kế toán Công ty

– Xác nhận, lưu trữ toàn bộ các hồ sơ tạm ứng/ thanh toán

– Lưu trữ, quản lý và cập nhật các số liệu liên quan đến việc kiểm soát hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng được phân công

– Lập danh mục các nhà cung ứng/ nhà thầu; Lập dự trú kinh phí cho các đợt/ kỳ thanh toán

– Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ giải ngân và báo cáo định kỳ hoặc bất thường với lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo phụ trách trực tiếp về công trình/dự án được phân công theo dõi

II. CÁN BỘ ĐẤU THẦU DỰ ÁN

* SỐ LƯỢNG: 02 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Lập kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ các gói thầu trình  Ban lãnh đạo công ty

– Lập danh sách các nhà cung ứng trong lĩnh vực thi công, tư vấn giám sát, hệ thống, điện nước, thiết bị, vật tư,  và các lĩnh vực khác liên quan đến xây dựng cơ bản và phát triển hạ tầng, bất động sản…

– Tham gia tổ chuyên gia thực hiện công tác đấu  thầu : Lập hồ sơ mời thầu, chỉ định thầu, chào giá cạnh tranh cho các gói thầu theo kế hoạch đã phê duyệt; Kiểm tra và lập biên bản kiểm tra các bản hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển, lập biên bản kiểm tra và biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu; Chuyển thông báo, thư mời thầu và lập biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu liên quan đến hồ sơ mời thầu; Phát hành hồ sơ mời thầu và lập biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu ; Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin bổ sung được phép cho các đơn vị muốn được tham dự đấu thầu, được mời đấu thầu; Lập biên bản mở thầu; Tập hợp các phiếu chấm thầu (phiếu đánh giá thầu), lập thành bảng tổng hợp chấm thầu; Tham gia họp tổng kết chấm thầu; Lập báo cáo tổng hợp chấm thầu; Thực hiện chế độ lưu giữ, bảo mật tài liệu hồ sơ thầu theo chế độ hiện hành.

– Soạn thảo các văn bản,  tờ trình liên quan đến gói thầu: Kế hoạch đấu thầu; Tiêu chí xét thầu; tờ trình kết quả đấu thầu; Thông báo kết quả chấm thầu cho các nhà thầu; công văn mời nhà thầu trúng thầu thương thảo hợp đồng;

– Tham gia thương thảo và hoàn thiện hợp đồng.

IV. GIÁM SÁT TRƯỞNG

* SỐ LƯỢNG: 02 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Tổ chức: Đánh giá năng lực các nhà thầu  tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công; Lập tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của công trình; Kiểm tra và lập biên bản kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng; Triển khai, quản lý thi công tại hiện trường; Quản lý điều hành hoạt động quản lý chất lượng công trình; Thực hiện công tác nghiệm thu; Thực hiện công tác tạm ứng, thanh quyết toán; 

– Phối hợp tư vấn giám sát: Nghiên cứu yêu cầu nhiệm vụ và thiết kế để quán triệt trong việc kiểm tra kỹ thuật; Kiểm tra và lập biên bản kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng. Lập báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát tổng thể.

– Kiểm tra: Các phòng thí nghiệm chất lượng vật liệu, kết cấu phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng xây dựng của Nhà thầu. Đề xuất kế hoạch thử nghiệm khi cần, xác định phạm vi thử trong công tác kiểm định, giám sát công tác kiểm định. Định kỳ và bất thường các thiết bị đo đạc của các nhà thầu. Hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu. Kiểm tra, đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà thầu trước khi thực hiện công tác lắp đặt; Xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công; Xác nhận bản vẽ hoàn công từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình và công trình đưa vào sử dụng; Kết quả thực tế công việc khảo sát, lắp đặt, thi công xây lắp tại hiện trường; Biện pháp thi công và trình lãnh đạo phê duyệt.

– Thực hiện giám sát: Toàn bộ quá trình thi công xây dựng và lắp đặt các loại thiết bị công trình. Quá trình giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn giám sát thực hiện  theo các hồ sơ thiết kế, theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.

– Có quyền yêu cầu nhà thầu bằng văn bản huỷ bỏ, thay thế các vật liệu xây dựng, các loại thiết bị vật tư không đạt yêu cầu, các loại cấu kiện, chế phẩm kém phẩm chất, không đúng với thiết kế

– Phát hiện kịp thời các sai phạm kỹ thuật dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng, có ý kiến và biện pháp xử lý. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch triển khai và kiểm soát công tác ATLĐ, Phòng chống cháy nổ tại công trường với cơ quan hữu quan chức năng

– Lập & ký tờ trình liên quan trình Công ty duyệt; Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công, thuyết minh và dự toán; Điều chỉnh hồ sơ thiết kế; Các tờ trình liên quan đến đấu thầu; Đề cương giám sát; Đề nghị tạm ứng, thanh toán; tình trạng và điều kiện phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn vận hành cho công trình gửi các cơ quan chức năng hữu quan chấp thuận.

V. GIÁM SÁT VIÊN

* SỐ LƯỢNG: 03 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

– Thực hiện giám sát: Toàn bộ quá trình thi công xây dựng và lắp đặt các loại thiết bị công trình. Phối hợp các bên liên quan lập tiến độ thi công, lập kế hoạch  công việc hằng tuần/tháng.

– Lập kế hoạch thực hiện hạng mục công việc và  yêu cầu kỹ thuật cho công tác kiểm định chất lượng công trình.

– Phối hợp tư vấn giám sát lập đề cương giám sát. Nghiên cứu yêu cầu nhiệm vụ và thiết kế để quán triệt trong việc kiểm tra kỹ thuật. Phát hiện các sai sót, mâu thuẫn của các bản vẽ nếu có. Kiểm tra và lập biên bản kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng. Kiểm tra và lập biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực thực tế của Nhà thầu; Nghiên cứu hợp đồng, hồ sơ dự thầu; Kiểm tra biện pháp thi công và trình lãnh đạo phê duyệt; Lập báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát tổng thể.

– Theo dõi, quản lý và ghi chép đầy đủ vào nhật ký thi công công tác khảo sát, thi công/xây lắp theo tiến độ, biện pháp thi công được duyệt.

– Kiểm tra: Các phòng thí nghiệm chất lượng vật liệu, kết cấu phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng xây dựng của Nhà thầu. Định kỳ và bất thường các thiết bị đo đạc của các nhà thầu; kiểm tra sự sự phù hợp  kích thước, tim, cao độ  trong bản vẽ hoàn công do các nhà thầu lập với thực tế xây dựng và thiết kế. Hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu. Kiểm tra, đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà thầu. Thiết bị và điều kiện thi công.

– Phát hiện kịp thời các sai phạm kỹ thuật dẫn đến việc không đảm bảo chất lượng, có ý kiến và biện pháp xử lý; Xem xét biện pháp và quy trình lắp đặt do nhà thầu lập cho từng hạng mục công trình cụ  thể, đảm bảo tiến độ  công trình.

– Lập  các tờ trình liên quan trình Phê  duyệt: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công, thuyết minh và dự toán. Điều chỉnh hồ sơ thiết kế; Đề cương giám sát; Phát sinh.

– Tổ chức: Xem xét đề cương giám sát; Họp giao ban tuần/ tháng giữa các bên liên quan trong quá trình thi công để giải quyết kịp thời các vấn đề về ATLĐ, kỹ thuật, tiến độ, chất lượng; Triển khai, quản lý thi công tại hiện trường; Quản lý điều hành hoạt động quản lý chất lượng công trình; Thực hiện công tác tạm ứng, thanh quyết toán các hoạt động xây dựng cơ bản; Nghiệm thu, thanh toán khối lượng, quyết toán và hoàn công công trình.

– Phối hợp lập kế hoạch triển khai và kiểm soát công tác ATLĐ, Phòng chống cháy nổ tại công trường… và với cơ quan quản lý nhà nước.

VI/ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

– Mức lương: Các vị trí từ 10-25 triệu đồng/tháng

– Hưởng chế độ:

+ Đóng BHXH, lương chuyên cần, nghỉ phép năm, thâm niên công tác;

+ Chế độ hiếu, hỷ, thăm hỏi, ốm đau;

+ Chế độ đồng phục, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác của Công ty và phù hợp pháp luật.

VI/ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

– Ứng viên gửi hồ sơ hoặc CV về: Công ty Cổ phần Lam Sơn Invest, số 01A phố Kỳ Đồng, tổ 4 phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

– SĐT: 0919.922.556 – Emai: tuyendungdtxdls@gmail.com.