Căn cứ pháp lý

LUẬT NHÀ Ở 2014

Khoản 5 điều 26:
“5. Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 của Luật này; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.”
Điểm b Khoản 5 điều 19
“b) Các nội dung cơ bản của từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm tên dự án, địa điểm đầu tư xây dựng, quy mô dự án, quy hoạch chi tiết của dự án, tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, hình thức kinh doanh nhà ở và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;”
1. Nội dung đăng tải
a) Các nội dung đã đăng tải:

b) Các nội dung cần đăng tải bổ sung:

NỘI DUNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN ĐỨC CẢNH
– Quy hoạch: (Xem file scan đính kèm)
– Tiến độ thực hiện dự án:
o Xây dựng các công trình 24 tháng từ ngày giao đất tại thực địa: 10/9/2021-10/9/2023
o Xây dựng công trình nhà ở 24 tháng: 10/9/2023 – 10/9/2025
o Báo cáo bàn giao cho công trình hạ tầng kỹ thuật cho UBND huyện 06 tháng kể từ hoàn thành đầu tư hạ tầng và nhà ở: 10/9/2025 -10/3/2026
– Mục tiêu đầu tư: (QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư số 884/UBND-CTXDGT ngày 13/3/2019)
+ Thực hiện chương trình kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình, kế hoạch phát triển nhà ở huyện Thái Thuỵ năm 2019.
+ Phát triển khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Số lượng nhà ở: (QĐ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3010/UBND-KTXD ngày 27/3/2019) 616 căn trong đó:
+ Nhà ở liên kế: 536 căn.
+ Nhà ở biệt thự: 80 căn.
– Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở: (QĐ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3010/UBND-KTXD ngày 27/3/2019) 61.890,30 m2
– Hình thức kinh doanh nhà ở: (QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư số 884/UBND-CTXDGT ngày 13/3/2019) Chủ đầu tư xây dựng thô nhà ở hoàn thiện mặt tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua.
– Các nội dung Khác: Không.