Lam Sơn Invest là một tập thể năng động, sáng tạo, nhiệt huyết. Hoạt động mạnh mẽ trong các lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: